Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 3 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 夫榮公好專利而不知大難。夫利,百物之所生也,天地之所載也,而有專之,其害多矣!天地百物皆將取焉,何可專也?所怒甚多,而不備大難,以是教王,王其能久乎?(卷十一 史記上)
[Hán Việt] Phù Vinh Công hiếu chuyên lợi nhi bất tri đại nạn. Phù lợi, bách vật chi sở sinh dã, thiên địa chi sở tái dã, nhi hữu chuyên chi, kỳ hại đa hĩ! Thiên địa bách vật giai tương thủ yên, hà khả chuyên dã? Sở nộ thậm đa, nhi bất bị đại nạn, dĩ thị giáo vương, vương kỳ năng cửu hồ? (Quyển thập nhất Sử Ký thượng)
[Diễn nôm] Vinh Di Công ưa thích độc chiếm tài lợi, mà không biết sẽ tạo thành vấn đề xã hội nghiệm trọng. Tài lợi, là tư-nguyên trong vòng trời đất nơi vạn vật nương tựa sinh tồn. Mà phát sinh hiện tượng độc chiếm, tạo thành tư-nguyên không đồng đều, đúng là chỗ hại thì có nhiều. Bởi vì tất cả mọi người đều cần dùng đến, làm sao có thể độc chiếm? Hiện tượng bất bình nhiều rồi, mà không biết vấn đề xã hội đã tồn tại, tất nhiên dẫn tới dân tình oán giận, chẳng đi phòng bị tai nạn lớn, lại dùng tư tưởng như thế đến xúi dục quân vương, vương vị có thể nào lâu dài đây? (Quyển 11, Sử Ký thượng)
[Anh ngữ] Duke Yi of the state of Rong was known for monopolizing wealth and profits for himself and for being oblivious to its adverse effects on the society. One should know that wealth and profits are the very sources of survival for hundreds of materials nurtured between heaven and earth. To monopolize them will give rise to an unbalanced situation thereby causing much harm. How can one monopolize the resources when they are needed by so many? To do so will arouse anger from the public. If we teach our lord to monopolize resources instead of urging him to take precaution against major disasters, can his reign last long? (Scroll 11: Shi Ji, Vol. 1)

 

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI