Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 10 < TRỪNG PHẪN < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 禁令不明,而嚴刑以靜亂;廟筭不精,而窮兵以侵鄰。猶釤禾以計蝗蟲,伐木以殺蛣(蛣作蠹)蝎,減食(減食作食毒)以中蚤蝨,撤舍以逐雀鼠也。(卷五十 抱朴子)
[Hán Việt] Cấm lệnh bất minh, nhi nghiêm hình dĩ tịnh loạn ; miếu toán bất tinh, nhi cùng binh dĩ xâm lân. Do sam hòa dĩ kế hoàng trùng, phạt mộc dĩ sát kiết ( kiết tác đố) hạt, giảm thực (giảm thực tác thực độc) dĩ trung tảo sắt, triệt xá dĩ trục tước thử dã. (Quyển ngũ thập Bão Phác Tử)
[Diễn nôm] Lệnh cấm không đúng đắn, lại dùng nghiêm hình để bình định họa loạn; triều đình đối với chiến sự mưu đồ không thích đáng, chưa hề phản tỉnh, lại dốc hết binh lực đi xâm phạm nước láng giềng. Điều này thật giống như cắt hết hoa màu để tiêu diệt châu chấu, chặt hết cây cối để tiêu diệt sâu mọt, nuốt vào độc dược để giết chết chấy rận, dỡ bỏ phòng xá để xua đuổi chim sẻ, chuột nhà vậy. (Quyển 50, Bão Phác Tử)
[Anh ngữ] Before a ban has been stated clearly by the government, severe punishments were enforced to suppress disorderliness. Before a well-planned military strategy has been devised, the armed forces were deployed in full force to invade a neighboring country. Is this not like cutting down the crops in order to destroy the locusts; or chopping down trees to get rid of infestations of worms or bugs; or swallowing poison in order to kill lice and fleas; or tearing down a house in order to chase away sparrows and rats? (Scroll 50: Bao Pu Zi)

 

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI