Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 7 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]

[Văn ngôn văn] 人主之大患,莫大乎好名。人主好名,則群臣知所要矣。(卷四十八 體論)

[Hán Việt] Nhân chủ chi đại hoạn, mạc đại hồ hiếu danh. Nhân chủ hiếu danh, tắc quần thần tri sở yếu hĩ. (Quyển tứ thập bát Thể Luận)

[Diễn nôm] Mỗi họa lớn nhất của người lãnh đạo, không có mối họa nào lớn hơn ham thích hư danh. Một khi người lãnh đạo yêu thích tiếng tăm, như thế cấp dưới liền biết rõ lãnh đạo muốn điều gì, mà làm vừa lòng thuận ý. (Quyển 48, Thể Luận)

[Anh ngữ] Nothing can do more harm to a leader than widespread knowledge of the fact that he craves adoration and popularity. Once a leader falls into the traps of wanting an inflated name for himself, his officials will know what he wants and conform to his wishes. (Scroll 48: Ti Lun)

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI