[Hỏi] Có lúc phương pháp hành hiếu của con trẻ nhiều vô cùng, chúng không làm theo những phương pháp của chúng ta, không phải là chúng không hiếu thuận, chỉ là chúng ta không biết – nếu như bị chỉ là bất hiếu thì chúng ta phải làm sao ứng phó?

[Đáp] Thực tình mà nói, những hành vi mà con trẻ làm ra, chỉ cần là cung kính cha mẹ, chỉ cần là chu đáo nhìn ra mong muốn của cha mẹ thì chúng sẽ không có gì khác với những gì chúng ta dạy chúng. Cái gọi là hiếu hạnh nhất định phải từ tâm đồng tình, tâm hiếu, tâm nhu hòa xuất phát ra. Chúng ta không thể nói nhất đinh phải là “Đệ Tử Quy” thì mới gọi là Hiếu. “Đệ Tử Quy” của chúng ta có thể áp dụng vào những hành vi này cho mọi mặt trong cuộc sống là đúng rồi, chắc là không có gì khác. Chỉ cần tâm của chúng là tâm hiếu thì những hành vi đó sẽ thuộc về hiếu hạnh.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Giáo Dục Con Cái

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI