Hiện thời, chúng ta biết những thứ ấy trọng yếu, căn cơ ở chỗ này. Do vậy, muốn có thành tựu, chẳng thể không học bổ sung những môn công khóa ấy, tức là ba căn cội của Nho, Thích, Đạo. Ba căn cội ấy, nói theo Phật pháp là “căn bản đại giới”.Đệ Tử Quy là căn bản đại giới của chúng ta, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là căn bản đại giới, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là căn bản đại giới của Phật. Vun bồi ổn thỏa ba căn bản ấy, người xuất gia học Sa Di Luật Nghi rất thoải mái, nhẹ nhàng, vì sao? Căn cơ đã được đặt vững rồi! Tôi tin tưởng: Nếu đã vun bồi tốt đẹp ba căn bản ấy thì công khóa Sa Di Luật Nghi tối đa hai tháng đã tốt nghiệp! Sau đấy, phải tuân thủ giáo huấn của tổ sư đại đức: “Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”, không ai chẳng thành tựu. Đối với kinh luận, trong thời đại này, tốt nhất là chúng ta chọn lựa kinh điển Tịnh Tông. Điển tịch Tịnh Tông chẳng nhiều lắm, chỉ có năm kinh, một luận. Chọn lựa một môn, khiến cho tâm định, định vững nơi một môn thì là Tam-muội, hay là Tam Ma Địa. Tối thiểu là mười năm chẳng thay đổi, tâm phải định lâu dài như thế, mười năm không thay đổi, thâm nhập một môn. Cách học như thế nào? Thí dụ như đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị bèn chuyên môn niệm kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày tối thiểu niệm hai lần, coi như là công khóa sáng tối, sáng sớm niệm một lần, buổi tối niệm một lần. Phải tận hết sức tìm thời gian để nghe giảng. Hiện thời đĩa CD giảng kinh rất nhiều, hãy nghe nhiều, nghe mỗi ngày. Mỗi ngày tối thiểu chẳng thể ít hơn bốn giờ! Nghe kinh mỗi ngày, suốt mười năm chẳng gián đoạn một bộ kinh này, xin chúc mừng quý vị. Nếu quý vị thật sự có thể làm như vậy, đại khái là từ ba năm đến năm năm, quý vị đắc Tam Ma Địa, liền chứng đắc, đó là Niệm Phật tam-muội, đã đắc Niệm Phật tam-muội! Lại còn hai, ba năm sau, quý vị liền khai ngộ. Khai ngộ thì quý vị tự nhiên quán thông ý nghĩa trong kinh này, quý vị giảng bộ kinh này, chỗ nào cũng hợp đạo! Đã vun quén vững vàng căn bản, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Quý vị chưa từng học, nhưng chỉ cần cầm đến, vừa thấy liền hiểu rõ, nghe người khác niệm, vừa nghe liền hiểu rõ, quả thật là giống như năng lực của Lục Tổ Huệ Năng đại sư. Ngài chẳng biết chữ, quý vị thấy Ngài nghe người khác niệm kinh. Nghe xong, bèn giảng giải cho người khác, khiến kẻ ấy khai ngộ. Đó là gì? Trí huệ đã khai, trí huệ khai như thế. Do vậy, học Phật chẳng khó! Khó ở chỗ có tín tâm, có tâm thường hằng, có lòng kiên nhẫn, khó ở chỗ này. Vì thế, vun bồi tốt đẹp ba căn, tâm quý vị liền định, chẳng bộp chộp, xáo động, ngôn ngữ, cử chỉ sẽ rất ổn trọng, có thể nhìn ra được, giống như Trí Độ Luận đã nói: “Thiện tâm nhất xứ, trụ bất động”. Tâm quý vị là Đệ Tử Quy, là Cảm Ứng Thiên, là Thập Thiện Nghiệp, khởi tâm động niệm đều chẳng tách rời mà luôn tương ứng với những căn bản ấy, đó là “thiện tâm nhất xứ”, “xứ” là căn bản giới. Phải ghi nhớ, phải khẳng định ba thứ ấy là giới luật căn bản. Chẳng có những căn bản ấy, chẳng sanh ra giới luật. Năm giới, mười giới đều lấy những điều này làm cơ sở. Không có những cơ sở ấy, năm giới hay mười giới đều thất bại!

Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

CHIA SẺ
Bài viết trướcĐệ Tử Quy Là Giáo Dục Luân Lý, Giáo Dục Đạo Đức
Bài viết tiếp theoĐiển Hình Về Dạy “Đệ Tử Quy”, Đó là Hồ Tiểu Lâm ở Bắc kinh
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP