Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 5 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]

[Văn ngôn văn] 訓有之,內作色荒,迷亂曰荒。外作禽荒。甘酒嗜音,峻宇雕牆。有一於此,未或弗亡。此六者,有一必亡,況兼有乎!(卷二 尚書)
[Hán Việt] Huấn hữu chi, nội tác sắc hoang, mê loạn viết hoang. Ngoại tác cầm hoang . Cam tửu thị âm, tuấn vũ điêu tường. Hữu nhất vu thử, vị hoặc phất vong. Thử lục giả, hữu nhất tất vong, huống kiêm hữu hồ! (Quyển nhị Thượng Thư)
[Diễn nôm] Hoàng tổ Đại Vũ có nói thế này: “Bên trong mê luyến nữ sắc, bên ngoài mê luyến săn bắn, thỏa thích rượu chè không chút nào tiết chế, ham thích ca múa chẳng biết thỏa mãn, trú ở nhà cao cửa rộng, rường cột chạm trỗ, trang trí quá độ. Mấy điều trên đây chỉ cần trầm mê vào một điều, thì không thể không vong quốc.” (Quyển 2, Thượng Thư)
[Anh ngữ] King Yu of antiquity said: “If a ruler is obsessed with womanizing and hunting, drinking fine wine, singing and dancing, living in lofty mansions with intricate wall paintings and carvings; any one of these will surely bring forth the ruin of his country.” (Scroll 2: Shang Shu)

 

HỒI ĐÁP