[Hán nôm] 福生於無為,而患生於多欲。故知足,然後富從之;德宜君人,然後貴從之。故貴爵而賤德者,雖為天子不貴矣;貪物而不知止者,雖有天下不富矣。(卷八 韓詩外傳)
[Chánh âm] Phước sinh ư vô vi, nhi hoạn sinh ư đa dục. Cố tri túc, nhiên hậu phú tòng chi; đức nghi quân nhân, nhiên hậu quý tòng chi. Cố quý tước nhi tiện đức giả, tuy vi thiên tử bất quý hĩ; tham vật nhi bất tri chỉ giả, tuy hữu thiên hạ bất phú hĩ. (Quyển bát Hàn Thi Ngoại Truyện)
[Diễn nghĩa] Hạnh phúc sản sinh ở tại nội tâm biết đủ mà không phải ở chỗ mong cầu bên ngoài, mà sầu khổ hoạn nạn sản sinh ở tại dục vọng quá nhiều của con người. Cho nên một người biết đủ, về sau phú quý sẽ theo tới đến nơi; đức hạnh thích hợp lãnh đạo dân chúng, về sau tôn quý sẽ thuận theo mà đến. Cho nên người coi trọng tước vị mà khinh thị đức hạnh, tuy đã làm thiên tử cũng chẳng hề cao quý; người tham tài vật mà không biết dừng lại, tuy có được thiên hạ cũng chẳng hề giàu có vậy. (Quyển 8, Hàn Phi Thoại Truyện)
[Anh ngữ] Contentment breeds happiness, but excessive cravings breed misery. While a contented person may enjoy wealth eventually, a virtuous leadership brings forth nobility. Hence, a person who craves for titles of nobility but disregards moral integrity cannot be deemed a man of honor despite becoming a ruler; and a person with endless cravings for wealth will never be contented despite owning the whole world. (Scroll 8: Han Shi Wai Zhuan)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhị sách, chương “Quân Đạo”, phần “Tu Thân”, mục “Giới Tham”, đoạn 03
CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Cổ Ngôn Phi Điển Nghĩa
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Thánh Nhân Thủ Kỳ Sở Dĩ Hữu
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP