[Hán nôm] 日月欲明,浮雲蓋之;河水欲清,沙石穢之;人性欲平,嗜欲害之。夫縱欲而失性,動未嘗正也,以治身則失,以治國則敗。(卷四十一 淮南子)
[Chánh âm] Nhật nguyệt dục minh, phù vân cái chi; hà thủy dục thanh, sa thạch uế chi; nhân tánh dục bình, thị dục hại chi. Phu túng dục nhi thất tánh, động vị thường chính dã, dĩ trị thân tắc thất, dĩ trị quốc tắc bại. (Quyển tứ thập nhất Hoài Nam Tử)
[Diễn nghĩa] Nhật nguyệt vốn muốn sáng tỏ, lại có mây giăng che lắp nó; nước sông vốn muốn trong trẻo, lại có cát đá nhiễm ô nó; con người tánh vốn muốn yên tĩnh, lại có thị dục phương hại nó. Nếu như phóng túng dục vọng mà đánh mất đi bổn tánh, như vậy khi hành động liền không có chính xác vậy, dùng loại tâm thái này tu thân thì tự thân sẽ hãm vào nguy ngập, dùng loại tâm thái này trị quốc thì sẽ khiến quốc gia suy bại. (Quyển 41, Hoài Nam Tử)
[Anh ngữ] The sun and the moon would always shine brightly, but the clouds enveloped them; the water in the river would always be as clear as crystal, but the sand and stones polluted them. Humans by nature would always want to have inner calmness, but desires and cravings tainted their minds. If one is in pursuit of endless cravings, he might lose his conscience and commit acts of misdeeds. This would cause him serious consequences, and if he is the ruler of a country the whole nation would be at stake. (Scroll 41: Huai Nan Zi)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhị sách, chương “Quân Đạo”, phần “Tu Thân”, mục “Giới Tham”, đoạn 06
CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Cảnh Công Vấn Yến Tử Viết
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Cổ Ngôn Phi Điển Nghĩa
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP