[Hán nôm] 聖人守其所以有,不求其所未得。求其所未得,則所有者亡矣;修其所有,則所欲者至矣。(卷四十一 淮南子)
[Chánh âm] Thánh nhân thủ kỳ sở dĩ hữu, bất cầu kỳ sở vị đắc. Cầu kỳ sở vị đắc, tắc sở hữu giả vong hĩ; tu kỳ sở hữu, tắc sở dục giả chí hĩ. (Quyển tứ thập nhất Hoài Nam Tử)
[Diễn nghĩa] Thánh nhân an thủ tánh-đức vốn có đủ của bản thân, mà không tham cầu cái bản thân chưa đạt được. Tham cầu cái bản thân chưa đạt được, ngược lại đã đánh mất đi cơ hội có được (bởi rằng tham cầu thời vô phước, thậm chí sẽ ăn hối lộ, trái pháp luật, làm phúc báo gãy tận); Nếu như tu dưỡng tánh-đức vốn có của bản thân, nghĩ muốn đạt được thời sẽ tự nhiên đạt được (Bởi rằng tánh-đức có đủ trí huệ, đức năng, phước báo vô lượng). (Quyển 41, Hoài Nam Tử)
[Anh ngữ] A sage abides in his innate virtues and does not crave for anything beyond that. If he craves for more, he will end up losing all his accumulated blessings. But if he continues with his cultivation of morality, he will naturally attain what he hopes to achieve. (Scroll 41: Huai Nan Zi)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhị sách, chương “Quân Đạo”, phần “Tu Thân”, mục “Giới Tham”, đoạn 01
CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Phước Sinh Ư Vô Vi
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Phù Hiền Giả Chi Vi Nhân Thần
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP