Vào thời dựng nước nơi thượng viện Quốc Đạo, Quốc Tổ truyền giáo cho hàng Vương Quan. Quốc Tổ truyền xong căn bản Nhơn Đạo, để dễ hiểu dễ nhớ Quốc Tổ tóm lại những điều chính yếu cốt lõi cơ bản trong Nhơn Đạo: 1 là có Nhân, 2 là có Nghĩa, 3 là có lễ, 4 là có Trí, 5 là có Tín, 6 là có Trung, 7 là có Hiếu, 8 là biết Thuận Hòa, 9 là biết Liêm Sỉ, 10 là lòng Quản Đại Bao Dung. Những ai chỉ cần làm được ba điều trong 10 điều căn bản Nhơn Đạo, thời không còn sa đọa vào ba đường ác Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Những ai không vi phạm 10 điều căn bản Nhơn Đạo, lại sống theo đó mà hành sự đối nhân xử thế thời nhất định trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì sao lại nói như thế? Vì Nhơn Đạo là cái Gốc của tất cả Đạo.

Khi ấy có một vị tên là Cao Tổ. Chấp tay hướng về Chí Tôn Thiên Đế thưa rằng:

Thưa Chí Tôn Thiên Đế:

Đã là con người con cái nhà Trời, sao còn phải sa đọa vào tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

Quốc Tổ nói khá khen cho Đạo Sư Cao Tổ, Ông vì Vương Quan, cũng như những thế hệ sau nầy hiểu rõ về sa đọa luân hồi mới hỏi như vậy.

Quốc Tổ thuyết giảng rằng: Con người chỉ là bộ máy xác thân tiểu thiên vũ trụ do Tổ Tiên Tạo Hóa Như Lai. Thâu Tóm Chơn Âm, Chơn Dương, Tinh Hoa Vũ Trụ hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời. Chánh Thân Chánh Mẫu.

Rồi từ Chánh Thân, Chánh Mẫu sanh tạo ra con người, con người chỉ là Bộ Máy Xác Thân Tiểu Thiên Vũ Trụ, nên con người không quyết định sự luân hồi, cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hay lên thiên đàng xuống địa phủ, mà chính là Linh Hồn con người quyết định tất cả.

Linh Hồn con người là Tiểu Linh Hồn vũ trụ do Đại Linh Hồn vũ trụ phân hóa pháp thể Linh Giác tạo ra ví như Nước tạo ra Bọt Nước. Bọt Nước cũng chính là nước. Ví như Lực tạo ra Điện. Điện cũng chính là Lực. Ví như bột làm ra Bánh, Bánh cũng chính là Bột. Vì vậy Đại Linh Hồn Tổ Tiên Tạo Hóa Vũ Trụ bất tử, không sanh không diệt. Thời mỗi tiểu Linh Hồn cũng bất tử, không sanh không diệt. Không khác gì Đại Linh Hồn Tổ Tiên Vũ Trụ.

Tiểu Linh Hồn đầu thai vào Bộ Máy Xác Thân Tiểu Thiên vũ trụ con người, tu luyện tiến hóa Linh Hồn, cho đến khi thành Đạo Làm Người, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu tu luyện tiến hóa chưa thành Đạo Làm Người.

Có nghĩa là: Linh Hồn đầu thai làm người rồi, nhưng chưa tiến hóa thành Đạo Làm người. Linh Hồn tức là Linh Căn còn ở dạng Súc Sanh, Cầm, Thú, Bò Sát. Khi mất thân người rồi, tái sanh đầu thai làm người trở lại tu luyện cho đến khi nào thành Nhơn Đạo làm người, thành tựu 10 điều căn bản như đã nói trên. Thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh lên các tầng trời, cõi trời sanh sống trong thế giới Thiên Đàng Cực Lạc an vui hạnh phúc tự tại.

Nói cho dễ hiểu: Mỗi Tiểu Linh Hồn đầu thai làm người. Tu Luyện chừng nào cho có Lòng Nhân, không còn Bất Nhân.

Cũng như Tu luyện thành tựu Nhân Nghĩa, không còn Bất Nghĩa.

Tu luyện đến khi nào biết đối nhân xử thế lấy Lễ làm đầu không còn Vô Lễ.

Tu luyện đến chừng nào tiến hóa Ý Thức Nhận Thức phân biệt được ác, thiện. đúng sai, phước, họa, sa đọa, siêu thăng, nói chung là đạt đến cảnh giới trí tri, việc gì nên làm việc gì không nên làm ra khỏi Ngu Si. Trở thành người có Trí.

Tu luyện cho đến khi nào thành tựu lòng tin nơi Cội Nguồn cũng như làm việc gì cũng phải giữ chữ Tín.

Tu luyện cho đến khi nào đạt đến Lòng Trung Thành, có trách nhiệm đối với Cội Nguồn, non sông, đất nước, dân chúng. Có nghĩa là không phản bội lại Cội Nguồn, Non Sông, Đất Nước, Dân Chúng. Trung thành tuyệt đối với Cội Nguồn, Non Sông Tổ Quốc, Dân Chúng.

Tu luyện cho đến khi nào thành tựu chữ Hiếu không quên ơn sanh thành dưỡng dục. Chánh Thân Chánh Mẫu, Phụ Thân Phụ Mẫu, công ơn dạy bảo các Bậc Tôn Sư.

Tu luyện cho đến khi nào thành tựu Nhân Đức trên Thuận dưới Hòa sống biết Liêm biết Sỉ.

Tu luyện cho đến khi nào thành tựu lòng Quảng Đại, cũng như sự Bao Dung sống vì người không vì mình Tánh Khiên Hòa, không Cố Chấp, biết tha thứ tình thương rộng lớn đối với nhân loại anh em.

Thời nhất định trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở lại Thiên Đàng Cực Lạc an vui tự tại. Vì sự thành tựu Nhơn Đạo khó khăn như thế nên mỗi Tiểu Linh Hồn phải trả qua không biết bao nhiêu số kiếp. Cứ 16 triệu 800 một tiểu kiếp cho một đại khóa tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

Mười điều căn bản Nhơn Đạo nói trên chính là Phật Tánh, Thánh Tánh, Thiên Tánh, có trong Lương Tâm chính là Lương Tri của mỗi con người. Không cần tìm cầu đâu xa chỉ cần làm sáng mười đều căn bản Nhơn Đạo trong Lương Tâm. Thời trên đầu liền có hào quang. Thậm chí là Vô Lượng Quang.

Những ai hành động trái ngược lại Lương Tâm thời những người ấy còn ngu si, mê muôi. Nói chung là Thiếu Hiểu Biết. Thời coi như chưa đắc đạo Nhơn Luân. Nhơn Đạo chưa thành còn ở tánh Thú, Cầm. Phải chịu luân hồi tùy theo ác, thiện nhận lấy quả báo.

Không có Tánh người đương nhiên phải chịu đầu thai trở lại kiếp thú, cầm. Đã không có tánh người còn làm ác hại người đương nhiên phải sa đọa xuống các tầng Địa Phủ hoặc biến thành Ngạ Quỉ. Luật Trời phân định hai cảnh giới rõ ràng Thiện thời siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc. Ác phải chịu sa đọa xuống các tần Địa Phủ Cực Khổ. Vì Trong cõi Âm Phủ có hình thành vô số Địa Ngục hành hình tội nhân.

Nói tóm lại: Mười điều cơ bản của Đạo Làm Người thành tựu trọn vẹn thời Linh Hồn đã tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu thành tựu được bảy tám điều thời khi mãn kiếp trần chết đi liền đầu thai trở lại làm người, thường có uy quyền cũng như sự giàu có thông minh sáng láng. Nếu tiếp tục tu hành đạt đến mười điều cơ bản Đạo Làm Người, Thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh về các tầng trời, các cõi trời hưởng phước sống trong sự giàu sang sung sướng muốn gì được nấy an vui tự tại.

Lúc bây giờ trong pháp hội có vị Đạo Sư tên là Cao Tông chấp tay hướng về Chí Tôn Thiên Đế thưa rằng, thưa Đức Chí Tôn Thiên Đế:

Những người xưa nay lầm đường lạc lối rời ra Lương Tâm của chính mình trở thành những người Bất Nhân, Bất Nghĩa, Vô Lễ, không có chữ Tín, chẳng Trung chẳng Hiếu, thường gây gỗ, không biết Liêm, Sỉ là gì. Tánh Keo Kiệt lại hung sùng ác sát. Nay nghe được lời dạy bảo của Đức Chí Tôn. Ăn Năng sám hối Tu luyện tiến hóa, biết Phân Biệt Thiện Ác, có Nhân, có Nghĩa, có Lễ, có lòng Khoang Dung Độ Lượng, có Trung có Hiếu, Biết Cội Biết Nguồn, nói giữ lời, biết hòa thuận anh em. Khi mãn trần những người nầy có bị sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ cũng như luân hồi trở lại Cầm, Thú không?

Quốc Tổ nói khá khen cho Cao Tông Ông vì Pháp Hội, cũng như hậu thế về sau mà thưa hỏi như vậy.

Chí Tôn Quốc Tổ dạy rằng: Những người biết sai thời sửa tự mình lấp cửa sa đọa, lại biết tu hành tiến hóa Linh Hồn được như vậy thời tội ác trước kia đâu còn ác căn tiêu trừ hết thảy. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, coi như vĩnh viễn không còn luân hồi trở lại loài Cầm, Thú. Mãi Mãi sống trên quê hương thiên giới. Nghe xong Vương Quan ai nấy cũng chứng quả Nhân Luân thành Đạo Con Người Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Khi ấy trong pháp hội có vị Đạo Sư tên là Cao Tằng chấp tay hướng về Chí Tôn Thiên Đế thưa rằng.

Thưa Đức Chí Tôn Thiên Đế. Những người thành Đạo Nhân Luân trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có cần phải tu luyện tiến hóa Linh Hồn nữa không?

Chí Tôn Quốc Tổ nghe xong thời khen rằng: Khá khen cho Cao Tằng ông vì pháp hội, cũng như về hậu thế mai sau mà thưa hỏi như vậy ta sẽ vì Ông mà nói:

Những người đã đắc Đạo Nhân Luân, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng muốn gặt hái thành quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa. Thời phải ra sức cứu khổ cứu nạn nhân loại con người cũng như dìu dắt nhân loại con người trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tức thời lên ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ thành lập cõi nước Trời, cõi nước Phật, cõi nước Thánh, cõi nước Tiên, cõi nước Thần, cõi nước Chúa thành quả viên mãn an vui tự tại.

Quốc Tổ thuyết giảng xong Vương Quan đều chứng ngộ quả vị Nhơn Đạo cái Gốc thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên đầu phát tỏa hào quang.

Khi ấy có vị Vương Quan chấp tay hướng về Quốc Tổ thưa rằng. Thưa Đức Quốc Vương: Về sau nếu ai nghe được Kinh Nầy mà không tin có phải là ngu si mê muội đáng tiếc lắm không?

Quốc Tổ khen, Ông quả thật là người có đức muốn khai mở thật trí thật chứng về cơ duyên nên mới hỏi như vậy. Việc khó được hôm nay đã được.

Việc khó gặp hôm nay đã gặp nhân duyên tốt đẹp như vậy, may mắn được làm người, may mắn gặp Chánh Pháp. Không lo tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sanh tâm hành ác phải chịu luân hồi trở lại loài Cầm, Thú, sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Thời không có gì đáng tiếc cho bằng. Cơ hội hàng vạn ức kiếp đã bỏ qua.

Những người nầy đã đánh mất tất cả, mất cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mất cơ hội làm chủ vũ trụ. Mất cơ hội làm chủ các cõi thiên đàng cực lạc, tiếc thay tiếc thay. Nơi Pháp Hội nghe Quốc Tổ truyền dạy như vậy ai nấy cũng phát tâm tu theo Nhơn Đạo cái gốc các Đạo, nền tảng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Lúc bấy giờ có vị Đại Văn Quan từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay hướng về Chí Tôn Quốc Tổ thưa rằng:

Thưa Chí Tôn Quốc Vương: Những người sống theo Đạo Nhơn Luân, vì do nghịch cảnh xảy ra kìm tâm không nổi, gây ra tội lỗi, khi chết đi có bị sa đọa luân hồi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh không?

Quốc Tổ khen, Ông quả là người có tâm có đức nên mới thưa hỏi như vậy, ta sẽ vì Ông mà nói.

Những người tu theo Nhơn Luân Hiếu Nghĩa Đạo Làm Người dù chỉ là một ngày cũng không sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh huống chi tu luyện nhiều tháng nhiều năm. Vì nghịch cảnh nghiệt ngã bối cảnh bức xúc, kìm tâm không được gây ra tội lỗi nếu nặng thời phải vào tù nơi chốn nhân gian, nhưng không bỏ Đạo Nhơn Luân. Khi Mãn kiếp trần cũng được siêu sanh về Hạ Thiên Vũ Trụ Non Tiên Cực Lạc Địa Tiên sống an vui hạnh phúc.

Quốc Tổ thuyết giáo truyền dạy xong trong pháp hội hầu hết đều chứng quả Trí Huệ trên đầu phát tỏa hào quang, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nơi chốn trần gian.

(Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn)

_______________

Thời muốn hiểu rõ thêm những gì nói trên, xin xem kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn” tại đây: https://bit.ly/long-hoa-kinh

CHIA SẺ
Bài viết trướcTrở Về Cội Nguồn, Làm Chủ Văn Hóa
Bài viết tiếp theoNền Giáo Dục – Một Công Trình Vĩ Đại
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP