Quốc Gia hùng mạnh nhất thế giới không phải tùy thuộc vào nước lớn hay nước nhỏ mà tùy thuộc vào truyền thống anh linh dựng nước giữ nước của Dân Tộc ấy. Một Dân Tộc có Quốc Tổ đương nhiên hơn hẳn các Dân Tộc không có Quốc Tổ. Nếu Dân Tộc nào có Quốc Tổ dựng nước bằng Văn Hóa trở thành nền Quốc Đạo, thời Dân Tộc đó hùng mạnh nhất thế giới.

Quốc Tổ Vua Hùng không những khai dựng lên nước Văn Lang mà còn khai dựng lên nền Quốc Đạo Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Văn Lang chính là nền Văn Hiến. Được Hiến Định những Thiên Ý của Trời Đại Đạo Vũ Trụ.

Nền Văn Hiến Văn Lang được Hiến Định Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ làm chuẩn. Lấy Dân làm Gốc đi vào Dân Chủ Hóa dân Tộc. Đạo, Đời là một đều sống chung trong ngôi nhà Hiến Pháp, luật pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Ai cũng như ai không ai khác ai. Vương, quan, Dân đều bình đẳng như nhau trước Hiếp Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nên mới kéo dài độc lập 2701 năm niên đại Hùng Vương.

Một đất nước mà có Thượng Viện Quốc Đạo, thống lãnh tất cả Đạo Giáo, Tôn Giáo, Giáo Phái sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, làm theo Thiên Ý của Trời, tức là Thiên Luật Vũ Trụ. Tạo lên sức mạnh tinh thần đại đạo đoàn kết Dân Tộc. Thời không có một đất nước nào xâm lược nổi dù to lớn gấp mười lần.

Một đất nước dù to lớn cách mấy mà ông tổ của nước đó không xây dựng lên nền Quốc Đạo, còn lệ thuộc Tôn Giáo, Đạo Giáo, Giáo Phái thì đất nước đó chưa thể gọi tạo lên sức mạnh tinh thần đoàn kết vĩ đại được. Vì chí hướng dân tộc đó sai khác, không đi vào thống nhất ý chí thành một.

Nếu đất nước to lớn ấy như Hoa Lục chẳng hạn, nhưng không có Quốc Tổ, không có nền Quốc Đạo, như Cây không Gốc, gió chiều nào ngã theo chiều ấy, đều ấy đã nói lên đất nước tuy to lớn nhưng không hùng mạnh. Lại theo xu thế độc tài toàn trị thì phải nói như quả trứng chỉ đụng mạnh là bể. Tự nó tan rã ra nhiều mảnh, chia năm xẻ bảy ngay.

Một con chuột có phép chỉ cần cắn vào tử huyệt con voi thì con voi đó chết ngay. Một Quốc Gia Hùng Mạnh Nhất Thế Giới, Dân Tộc đó phải có Nguồn có Cội, [điều ấy] chỉ có trên Dân Tộc Việt Nam mà thôi, không có một đất nước nào sánh kịp. Khi dân tộc Việt Nam đã trở về Cội Nguồn của chính mình, nhất định không cần đánh cũng bá chủ thế giới.

Việt Nam đệ nhất hoàn cầu
Địa linh có một toàn cầu không hai
Có đường đại đạo lên tiên
Có Ông Quốc Tổ vô biên đức tài
Việt Nam, Nam Việt bao đời
Có nền truyền thống rạng ngời uy linh
Trống đồng vang dội trời cao
Đánh thức nhân loại còn mê chốn trần
Mau mau trở lại Cội Nguồn
Trở về thiên giới vĩnh hằng an vui
Cửa trời Nam Việt, Việt Nam
Bước vào sẽ được siêu lên thiên đàng
Việt Nam địa cuộc nhứt trần
Địa Linh có một địa cầu không hai

VĂN HÓA CỘI NGUỒN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

Đấng Tạo Hóa, Khai Hóa, Chúa Trời, Hay Như Lai, tuy nhiều danh từ. Nhưng đồng ám chỉ một pháp thân tối cao VÔ VI rộng lớn bao trùm hư không vũ trụ. Pháp thân Tối Cao Cội Nguồn nầy hiện thân con người. Chính là Cha Trời, Mẹ Trời. Xác thân tiểu thiên vũ trụ, Cốt RỒNG Cốt TIÊN.

Cốt Rồng vì xương sống con người hình chữ S, Nhờ xương sống Cốt Rồng hình chữ S nầy con người mới đứng thẳng được. Đầu đội trời chân đạp đất.

Cốt Tiên là nói đến thể xác con người có 80 vẻ đẹp 32 tướng tốt. Tinh Hoa tiên thiên vũ trụ.

Quốc Tổ Vua Hùng trước khi dựng nước Văn Lang đã thuyết giáo Văn Hóa Cội Nguồn, nói rõ giống dân Da Vàng Hồng Ngọc. Da Chàm Bích Ngọc, Da Trắng Bạch Ngọc, Da Đen Kim Ngọc. Da Đỏ Huyết Ngọc con cái nhà Trời, con của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Quốc Tổ dùng Văn Hóa Cội Nguồn hàng phục con người, Hội tụ Bách Tộc, trở thành dân tộc bách việt RỒNG TIÊN. Thống nhất về một Cội. Lập lên nhà nước Đa Nguyên Văn Lang. Sống trong ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Quyền Hiến Pháp, Quyền Luật Pháp, Quyền Đạo Pháp trở thành nền Quốc Đạo dân tộc. Đi vào ngũ trị . 1- Hiến Pháp Trị. 2- Luật Pháp Trị. 3- Đạo Pháp Trị. 4- Xã Hội Trị, 5- Gia Đình Trị . Ngũ Trị ra đời đi vào đời sống con người, Không những xã hội công bằng bình đẳng văn minh, mà còn dân giàu nước mạnh độc lập kéo dài 2701 năm. 79 năm dựng nước, 2622 năm giữ nước. Truyền được 41 đời 23 đời thượng Hùng Vương. 18 đời hạ Hùng Vương. Trên thế giới từ ngàn xưa cho đến ngày nay không có một đất nước nào kỳ diệu hưng thịnh kéo dài độc lập lâu như vậy.

– Hãy cầu lên Quốc Tổ, cũng như Cha Trời Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ, những khó khăn mà chúng ta không thể vượt qua, Nhờ vào quyền năng vô hạn của Cha Trời, Mẹ Trời cũng như tài chuyển xây Quốc Tổ. Chúng ta nhất định gặt hái những thành công. Niềm tin, đức tin, tự tin là quyết định tất cả. Pháp Thân Cha Trời, Mẹ Trời bao bọc xung quanh chúng ta, ví như loài cá sống trong nước. Cá cầu gì thì nước đều nghe rõ, vì nước bao bọc xung quanh con cá. Sự mầu nhiệm không từ đâu đến mà ở xung quanh chúng ta, khi ta cầu lên Cha Trời Mẹ Trời.

Nay từng bước tiến lên đổi mới
Mở rộng đường tiến tới văn minh
Hòa đồng hội nhập năm châu
Dân giàu nước mạnh tự do công bằng
Mừng vận hội Tiên Rồng phơi phới
Mừng Đồng Bào, một ý một lòng
Phát huy truyền thống anh hùng
Phát huy truyền thống con Rồng cháu Tiên
Nay từng bước vững yên bờ cõi
Nương Cội Nguồn vững chải anh linh
Rền vang non nước Việt Nam
Uy linh tỏa sáng năm châu đất trời
Lời kính gởi giống nòi Hồng Lạc
Mỗi người dân trung liệt kiên cường
Làm theo lời dạy Cha Trời
Làm theo di chí những gì Hùng Vương
Bước từng bước tiến lên tỏa sáng
Đưa Việt Nam giải thoát đói nghèo
Quân dân cá nước hiệp hòa
Đồng tâm vực dậy nước nhà Việt Nam

YẾU LƯỢC CƠ BẢN SỰ KẾ THỪA

Nói gì thời nói, nước Việt Nam có Nguồn có Cội. Và có sự kế thừa hàng nghìn năm Văn Hiến.

Những Văn Minh mở màng của Văn Lang Bách Việt, là cái nôi Văn Minh địa cầu.

Cụ thể như Văn Minh về lúa nước. Văn Minh về chữ tượng hình. Văn Minh về Hà Đồ Thiên Thư Dịch Lý. Văn Minh về sắt, thép, đồng, thau, Văn Minh về đồ gốm sứ, Văn Minh về trị quốc, Văn Minh thống nhất Bách Việt hùng mạnh. Văn Minh Văn Hóa Cội Nguồn, Tinh Thần lẫn vật chất, Đời lẫn Đạo.

Nhất là đi vào Đạo Luật Pháp Quyền. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang niên đại Hùng Vương có một không hai trên thế giới, không đất nước nào sánh kịp nước Văn Lang thời đó, Văn Minh Bách Việt Văn Lang không thể kể hết ra đây được, chỉ tóm tắt mà thôi.

– Theo binh pháp Quốc Tổ truyền lại biết mình biết ta mới đi đến trăm trận trăm thắng. Không hiểu gì về Nguồn Cội của chính mình. như cây mất gốc héo cành rũ ngọn. Chạy theo xu thế ngoại bang. ca ngợi ngoại bang, lệ thuộc ngoại bang để rồi khốn khổ.

– Chúng ta là những thế hệ kế thừa, thời phải biết bảo tồn những gì mà chúng ta đã có, nhất là phải lấy đất nước làm trọng, thượng tôn Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp, phát huy Cội Nguồn đoàn kết dân tộc. Tạo lên sức mạnh nội lực dân tộc, chống lại ngoại xâm, cũng như bảo vệ Tổ Quốc.

Nói tóm lại: Mất đi sự kế thừa, là mất đi căn bản bền vững của một Dân Tộc. Bền vững về chủ quyền, bền vững về phát triển, bền vững về độc lập. Ngôi nhà không móng chóng đi vào sụp đổ, như cây mất Gốc cành lá héo khô, như sông mất Nguồn trơ đáy lòng sông, trăm tai nghìn họa giáng xuống. Nặng thời nô lệ mất nước, nhẹ thời chiến tranh loạn lạc tương tàn anh em nồi da xáo thịt. Lạc hậu nghèo đói khốn cùng. Mất đi thừa kế muôn đều âu lo.

Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Bừng lên tỏa sáng khắp cùng năm châu
Đến hồi kết trái đơn bông
Đi vào mở hội Long Hoa toàn cầu
Long Hoa sáng cả bầu trời
Rồng Tiên hiển hách sáng ngời Việt Nam
Quốc Tổ trở về hồi sinh
Làm cho đất nước uy linh tột cùng
Năm châu bốn biển về chầu
Làm theo Thiên Ý Cha Trời, Trời Cha
Cội Nguồn Văn Hóa sáng soi
Mặt trời chân lý biết bao đẹp lành
Long Hoa chính thị Tiên Rồng
Rồng Tiên kết trái lẫy lừng nước non
Phật, Tiên, xuống thế hà sa
Thánh, Thần cũng vậy thi nhau xuống trần
Làm theo Thiên Ý độ đời
Làm cho nhân loại về trời an vui
Không còn khốn khổ đọa sa
An vui hạnh phúc bình yên yên bình
Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Bừng lên tỏa sáng dẫn đường năm châu

Rồng Tiên vực dậy anh linh
Rồng Tiên xây đắp công trình mai sau
Rồng Tiên mở hội Long Hoa
Thi nhân thi đức tài ba anh hùng
Anh linh truyền thống lẫy lừng
Rồng Tiên con cháu Lạc Hồng vinh hoa
Tiên Rồng truyền thống nước ta
Giờ đây vực dậy trở hoa Đại Đồng
Đỉnh cao Dân Chủ, Nhân Quyền
Sống theo Thiên Ý Công Bằng, Tự Do
U minh bạc phước làm ngơ
Uổng công triệu kiếp đợi chờ hôm nay
Cội Nguồn Văn Hóa đỉnh cao
Văn Hóa vũ trụ biết bao phúc lành
Rồng Tiên nào phải mơ hồ
Rồng Tiên truyền thống bao đời Việt Nam
Rồng Tiên kết trái đơm hoa
Chính là mở hội Long Hoa ra đời
Tuyệt vời nước Việt tuyệt vời
Long Hoa hội tụ con Trời Rồng Tiên

CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG DUY NHẤT TRÊN CON ĐƯỜNG ĐOÀN KẾT ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Điều cấp bách cần thiết hiện nay, là ý thức hệ tự tôn dân tộc, đồng hành trở về Cội Nguồn. Xóa bỏ hận thù xây dựng lại quê hương đất nước. Góp công góp sức nổ lực từng cá nhân, tập thể, các tổ chức chính trị, kể cả nhà nước đương thời. Vì một Việt Nam ngày mai dân giàu nước mạnh Công Bằng Dân Chủ Văn Minh.

– Tất cả dân tộc Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước, phải có trách nhiệm đối với non sông Tổ Quốc. Xuất phát từ lòng yêu nước chân chính. Thừa kế di chí Cha Ông, làm theo di chí Cha Ông. Trở về Cội Nguồn đoàn kết dân tộc, thay đổi vận mệnh đất nước.

– Thay đổi vận mệnh đất nước, chính là làm thay đổi tư duy của mỗi con người. Nhận thức được mất Nguồn mất Cội là mất tất cả, làm tan rã dân tộc Việt Nam. Sự thay đổi tư duy nầy càng trở nên cấp bách vô cùng. Vì họa xâm lăng Trung Cộng đã đến kề chúng ta.

– Con đường mà dân tộc phải đi, là vượt lên tất đau đớn quá khứ, khoan dung độ lượng cho nhau, vì trên đời nầy không một cá nhân, tập thể, chế độ nào hoàn thiện hoàn hảo cả, mà không có lỗi sai trong đó.

– Sự khôn ngoan biết loại bỏ cái hại, cũng cố cái lợi, luôn biết vượt lên tất cả mọi lỗi thời, Xây dựng cuộc sống mới hội tụ được Tinh Hoa của muôn loài hoa. Đồng nhất vị ngọt mà loài hoa nào cũng có. Sự đồng vị ngọt đó, Chính là Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự do, Ai cũng cần có nó để tồn tại sự sống của chính mình, ai cũng như ai.

– Vấn đề ở đây là nhận thức được cái Gốc của một dân tộc ra đời và đã tồn tại hơn mấy nghìn năm. Một dân tộc mất Gốc thì còn gì dân tộc. Những yếu tố độc lập dân tộc là ở chỗ nầy. Không phải ở Tây Phương Hóa, hay Đông Phương Hóa. Vì chỉ có Văn Hóa Truyền Thống dân tộc đó quyết định vận mệnh cho dân tộc đó, lớn mạnh hay hủy diệt mà thôi.

– Trên con đường vinh quang cho cá nhân, hay tập thể. Cũng như các tổ chức chính trị. Kể cả thế lực đổi mới, thế lực Cộng Sản, Quốc Gia. Tổ chức nào rời bỏ Cội Nguồn, xem thường Quốc Tổ, hoặc không có công trong Văn Hóa Cội Nguồn dựng dậy Hồn Thiên Anh Linh dân tộc. Thì coi như cá nhân, tổ chức đó, đã mất Gốc lạc Cội lạc Nguồn. Khó mà đi đến vinh quang trong cơ Thánh Đức nầy, nói gì đến lãnh đạo đất nước, Những tổ chức xem nhẹ truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Sẽ bị Hồn Thiên Dân Tộc loại bỏ, Quốc Tổ phán xét. Không công tất nhiên không quả. Xem nhẹ Cội Nguồn thì lấy gì vinh quang cho được.

Cơ Thánh Đức xuất hiện đương nhiên Quốc Tổ ra đời vinh danh con cháu. Những ai có công vì nước vì dân, có công chống trả ngoại xâm bảo tồn đất nước Việt Nam. Cũng như xây dựng lại đất nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh, độc lập muôn năm. Thời nhất định lưu danh muôn đời bảng vàng dân tộc.

Sự lạc Cội lạc Nguồn, là sự tai hại cho bản thân, dòng họ con cái, dẫn đến sự tai hại nô lê, tai hại nồi da nấu thịt, Anh Em tương tàn, thậm chí mất nước. Minh chứng đã sờ sờ trước mắt hơn nghìn năm nô lệ, giặc Tàu, Trăm năm lệ thuộc giặc Tây, mấy mươi năm nồi da nấu thịt từng ngày, đày đọa nhau chém giết nhau chưa ớn sao?

Lời rằng đất nước Việt Nam
Mắc chi chia cắt anh em một nhà
Phải nên chung sống hiệp hòa
Chung tay xây dựng nước nhà giàu sang
Nam, trung, bắc một nước non
Cùng dòng máu đỏ anh linh da vàng
Cùng Nguồn con cháu Tiên Rồng
Từ khi dựng nước tới giờ lâu xa
Ý Trời Thiên Ý Cha Thiên
Nghịch chi Thiên Ý nát tan cơ đồ
Về Nguồn chung hiệp an hòa
Thuận theo Thiên Ý không giàu cũng sang
Lầu đài cung điện nguy nga
Mọc lên như nấm biết bao đẹp lành
Lời rằng cùng Cội cùng Nguồn
Mắc chi phân biệt chia bè anh em

_____

HỒNG PHÚC VIỆT NAM

Thượng Ngơn Thánh Đức hoàn cầu
Việt Nam trụ cột đứng đầu Việt Nam
Huy hoàng Nguồn Cội Cha Ông
Rồng Tiên đã trổ những bông hoa vàng
Nối truyền di chí Vua Hùng
Thừa hành di chí những gì người trao
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Cứu nhân độ thế Ta Bà năm châu
Nhà nhà phấn khởi mừng vui
Đón xuân hạnh phúc Rồng Tiên, Tiên Rồng
Trái đất không có nước nào
Sánh bằng Nam Việt đứng đầu thế nhân
Mừng xuân mừng nước Việt Nam
Vinh quang chữ S thênh thang phúc lành
Danh vang khắp cả đất trời
Việt Nam Hồng Phúc sáng ngời Việt Nam

_______________

Thời muốn hiểu rõ thêm những gì nói trên, xin xem kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn” tại đây: https://bit.ly/long-hoa-kinh

CHIA SẺ
Bài viết trướcHãy Về Nguồn Cội Mà Tỏa Sáng
Bài viết tiếp theoTrở Về Cội Nguồn, Làm Chủ Văn Hóa
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP