Theo những gì Quốc Tổ Vua Hùng truyền dạy: Đầu thế kỷ trăm năm thời có Hiền Nhân ra đời. Đầu nguyên kỷ nghìn năm thời có Vĩ Nhân xuất thế. Như vậy đầu thế kỷ 21 cũng như đầu nguyên kỷ 3000 năm vừa có Hiền Nhân xuất thế vừa có Vĩ Nhân ra đời. Như vậy câu (Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình; Tuất, Hợi, Thánh Đức Phục Sinh) ở vào giai đoạn đầu thế kỷ 21 cũng là đầu kỷ nguyên 3000 năm. Ứng vào năm Thân, Dậu, Tuất, Hợi 2017 đến 2020. Sẽ có nhiều Hiền Nhân ra đời cả Vĩ Nhân ra đời, phò gúp Pháp Vương Thiên Tử xuất thế. Pháp Vương Thiên Tử chính là VĂN HÓA CỘI NGUỒN cũng như Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp – Nền Văn Hiến dựng nước Văn Lang.

Thánh Đức Phục Sinh ở đây có nghĩa là: Như chúng ta đã biết nói đến Thánh là nói đến Luật, nói đến Đức là nói đến Đạo Lý. Luật thời phát sanh từ Hiến Pháp. Đức phát sinh từ Đạo lý Văn Hóa. Như vậy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Sẽ trở lại với dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng cuối thời mạc pháp giai đoạn đi lần đến kết thúc 2000 năm và tỏa sáng vào thượng ngươn Thánh Đức từ 2001 dần dần sáng tỏ đến 2017 thời tỏ rạng ánh bình minh đến 2020 kỷ nguyên 3000 nghìn năm thời tỏa ánh Dương Quang rực rỡ. Như chúng ta đã thấy Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện và đã tỏa sáng lần lần như chúng ta đã thấy.

Theo Quốc Tổ truyền dạy: Một đại cuộc xuất hiện phải mất 40 năm, 20 năm ẩn Âm, 20 năm xuất hiện Dương. Như vậy Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện từ lâu (cuối giai đoạn thế kỉ 20), cũng là cuối kỉ nguyên 2000, giai đoạn ẩn. 20 năm và xuất hiện tỏa sáng lần từ năm 2001 đến 2020 là thấy rõ như mặt trời đã lên. Không những phục sinh về Văn Hóa Cội Nguồn, mà con phục sinh về dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Lạc Hồng vinh Hoa.

Thánh Đức Phục sinh có nghĩa: Mất đi giờ hồi sinh trở lại. Cũng giống như cây khô héo lâu ngày, bỗng đâm chồi mọc nhánh cành lá sum sê, đơm hoa kết trái. Người đã ra đi không còn ở nhân gian bỗng nhiên trở lại chính là phục sinh, hồi sinh, tái sinh cũng vậy.

Thánh Đức Phục Sinh có nghĩa là nói đến Hiến Pháp dựng nước Văn Lang biến mất từ lâu, bổng xuất hiện phục sinh hồi sinh trở lại với dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng.

Có nghĩa là 5000 năm trước đây, Quốc Tổ đã dùng Văn Hóa Cội Nguồn khai sinh ra nước Văn Lang cũng như Bách Việt Tiên Rồng. Lập ra thời đại Hồng Đức niên đại Hùng Vương. Tất cả đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nhưng sau đó Văn Hóa Cội Nguồn đi lần vào thất truyền do truyền khẩu quá dài đi vào tam sao thất bổn. Những gì còn sót lại Văn Hóa Cội Nguồn cũng đã biến mất khi kết thúc niên đại Hùng Vương kéo dài độc lập 2701 năm.

Nay Văn Hóa Cội Nguồn trở lại, chính là sự hồi sinh phục sinh đi vào cơ Thánh Đức, thượng ngươn huyền cơ Tạo Hóa.

Sự phục sinh, hồi sinh Văn Hóa Cội Nguồn, đem lại mùa xuân mới. Nước Việt Nam sẽ trở thành hùng mạnh, nếu không muốn nói là lẫy lừng vang dội khắp năm châu bốn biển. Dân giàu nước mạnh, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công bằng, Bình Đẳng văn minh. Thánh Đức Phục Sinh là như thế: Những gì trước đây thời dựng nước đã có, giờ trở lại mà thôi.

Văn hóa Cội Nguồn, đã trao truyền
Kiếm thiên trấn quốc, sáng vô biên
Chỉ cần nhấp chuột, vang tiếng sấm
Dậy đất, dậy trời dậy kinh thiên
Vũ khí văn chương muôn đời trước
Yêu tinh khiếp vía, thất hồn kinh
Chỉ cần xoay chuyển theo tình thế
Thiên binh vạn mã, phải điêu linh

_______

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý tối cao vũ trụ. Văn Hóa Đại Đạo trên tất cả Đạo. Văn Hóa giải thoát sự khốn khổ cũng như giải thoát sanh tử. Văn Hóa làm chủ Linh Hồn chính mình trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Sự độc đáo của Văn Hóa Cội Nguồn là khai sáng trí huệ tận diệt Vô Minh. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác chấm dứt sanh tử không còn đọa lạc. Dân Tộc Việt Nam có thứ Văn Hóa Thiên Ý tối cao nầy, đương nhiên trở thành Dân Tộc Thần Thánh, không còn một thế lực nào đánh bại được nữa. Dân Tộc làm chủ địa cầu theo huyền cơ Thiên Ý đã định, nên mới trao Văn Hóa Cội Nguồn cho Dân Tộc Việt Nam.

Con cháu Tiên Rồng Dân Tộc Việt Nam đã có trong tay Văn Hóa Cội Nguồn, đương nhiên Dân Tộc Việt Nam trổi dậy Anh Linh tỏa sáng khắp năm châu bốn biển là điều tất yếu hiển nhiên không có gì là ảo tưởng mơ hồ cả. Trời đã cho Dân Tộc Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn, thời Dân Tộc Việt Nam có quyền thừa hưởng những gì Trời đã ban cho.

Một Dân Tộc đứng trên đỉnh cao Văn Hóa, đương nhiên Dân Tộc ấy nhìn thấy tất cả sự biến động địa cầu cuộc thế nhân loại, không ngoài sự vận động của huyền cơ. Trời chuyển xuân thời nhân loại sống theo xuân. Trời chuyển đông thì thiên hạ sống theo đông. Trời xóa mạc pháp chuyển sang thời Thánh Đức, cái ác bị diệt cái thiện ra đời thì con người phải sống theo thiện, không ai có thể đi ngược lại Thiên Luật Thiên Ý tự nhiên mà còn tồn tại, tất sẽ bị diệt vong.

Mọi việc trên đời, con người có quyền ước muốn, nhưng có thành sự thật hay không, còn phải xem Ý Trời. Sanh ra ở đời không ai là không muốn sang giàu, không ai không muốn quyền cao chức trọng. Nhưng nào mấy ai đạt được ước muốn của mình. Chế độ nào không muốn tồn tại muôn năm, nhưng sự ước muốn nào có được cũng phải ra đi nhường cho Chế độ khác ra đời.

Sinh ra ở đời, không ai là không muốn cho mình sự bình yên mọi sự mọi việc may mắn suôn sẻ, nhưng nào mấy ai đạt được ước muốn đó. Mà tất cả đều chuyển theo số mệnh ở kiếp trước do gieo nhân kết quả của chính mình, gieo họa gặt họa gieo phúc gặt phúc. Đương nhiên kiếp trước gieo ác thì kiếp nầy gặt họa, nhưng nhờ hành thiện ở kiếp nầy họa kiếp trước giảm bớt hoặc tiêu trừ, nên sống bình yên trở nên giàu có.

Sự suy trầm của một dân tộc phải có căn nguyên của nó. Một là chuyển xoay theo huyền cơ vũ trụ. Có nghĩa Dân Tộc đó mấy nghìn năm tỏa sáng, thời phải chịu mấy nghìn năm tối tăm. Ví như hết ngày rồi tới đêm. Hết đêm rồi trở lại ngày. Dân Tộc Bách Việt Văn Lang tỏa sáng bao nhiêu thời Dân Tộc Việt Nam phải gặt tăm tối bấy nhiêu theo huyền cơ vũ trụ xoay chuyển. Không phải do gieo ác mà gặt họa. Mà do huyền cơ Tạo hóa xoay chuyển sự suy, thịnh mà nên. Nay huyền cơ Tạo Hóa đã chuyển đến thời Thượng Ngươn Thánh Đức thời Dân Tộc Rồng Tiên lại tỏa sáng bừng lên đơm hoa rực rỡ kết quả Thiên Quyền Nhân Chủ, chủ nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo vũ trụ. Vì thế vận mệnh Dân Tộc Việt Nam khác biệt với vận mệnh các nước thế giới. Vận mệnh Dân Tộc Việt Nam theo huyền cơ Thiên Ý vũ trụ, nên sấm cơ xuống trước nói rõ về vận mệnh Dân Tộc Việt Nam đất nước Việt Nam. Vận mệnh các nước thế giới theo luật nhân duyên, nhân quả vũ trụ quá khứ gieo trồng sao thời hiện tại gặt kết quả vậy. Đều chuyển theo vận mệnh Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam.

Những trí nhân trong trời đất, thường là hiểu rõ huyền cơ, Thiên Ý nên tự biết nương tựa vào huyền cơ cũng như sự che chở của Trời. Vì hiểu rõ cơ Trời chuyển đến đâu thời theo đến đó, không có sự nghịch Thiên nên sống an vui tự tại. Những kẻ lạc Cội lạc Nguồn xem thường Thiên Ý, phần nhiều lạc vào tà ma ngoại đạo, tự cao tự phụ tự hủy diệt chính mình luân hồi sanh tử mãi mãi đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, A Tu la, khó mong trở lại làm người thương thay cho những người như vậy.

Có tài ngạo mạn cậy tài
Chữ tài liền với chữ tai một vòng
Có tài cứu nước cứu nhà
Cứu dân cứu chúng nhân loài anh em
Tài kia kết quả sum sê
Son vàng rực rỡ danh thơm vạn đời

Xây dựng một xã hội tốt đẹp, môi trường lành mạnh không phải chỉ chú trọng về mặt vật chất hữu vi, mà cả Vô Vi.

Vô Vi như trong lành về Ý Thức Nhận Thức hiểu rõ lẽ thiện và điều ác, cũng như Nhận Thức về Văn Hóa không độc hại, cuộc sống, có Nhân Văn biết yêu thương đồng loại, ứng xử có Văn Hóa.

Để có một cuộc sống Văn Minh về Vật Chất trong lành về Ý thức, Nhận Thức, Sống không ô nhiễm, sống có Đạo Đức, giao tiếp có Văn Hóa. Chính là chìa khóa là kim chỉ nam đưa đất nước đi lên sánh vai cùng các bạn bè năm châu.

Một Dân tộc Văn Minh không chỉ chú trọng về sự làm giàu, mà còn phải biết chú trọng về môi trường, cũng như về mặt Tư Cách, Nhân Cách con người Đạo Đức xã hội, gắng bó giữa sự giàu sang Vật Chất Hữu Vi , song hành cùng đối nhân xử thế Vô Vi.

Xây dựng một môi trường sống lành mạnh, khác với xây dựng trào lưu của một sự kiện giai đoạn lịch sử.

Ví dụ : xây dựng môi trường sống lành mạnh, không ô nhiễm không khí, không ô nhiễm môi trường sống. cạnh tranh công bằng bình đẳng để rồi cùng nhau phát triển đưa xã hội đất nước vươn lên.

Xây dựng trào lưu của một sự kiện giai đoạn lịch sử ví như xây dựng Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị, nó chỉ tồn tại một thời sau đó bị nhân loại chán ghét vứt bỏ không thương tiếc.

Sự nhận thức về mội trường sống trong lành, không đơn giản nhận thức ở bề ngoài, mà cần phải nhận thức sâu sắc về mặt lâu dài có khi đến cả hàng trăm năm.

Sự sống con người không chỉ để sống mà còn biết hưởng thụ, do thành quả con người tạo ra, không phải sống để đau để bệnh, mà phải biết làm cho sống khỏe về thể chất lẫn tinh thần.

Sự trong lành không ô nhiễm không khí, không ô nhiễm môi trường về rác thải, cũng như do hóa chất độc hại gây ra, để làm được điều nầy không phải chỉ một bộ phận hay phần ngành nào làm được, mà phải có sự nhận thức về vệ sinh môi trường của mỗi người Dân mọi tần lớp xã hội. Sẽ làm nên cuộc sống trong lành an vui hạnh phúc.

Cuộc sống luôn nhắc nhở chúng ta, con người, thiên nhiên, và môi trường sống, luôn gắng liền mật thiết với nhau, nếu chúng ta phá hoại chỉ cần một trong ba thời con người khó tránh khỏi hậu họa.

Sự tai họa đem đến cho con người phần lớn là do con người. Không hiểu rõ về chu kỳ biến động thiên nhiên, như nắng hạn, mưa, bão. Không biết cách phòng tránh thiên tai nên mới xảy ra tại họa, đáng lý không bao giờ xảy ra, cũng như sự sa thải ô nhiễm của nhà máy, làm ô nhiễm không khí, sử dụng hóa chất vô tội vạ, vứt bừa bải rác thải tàn phá môi trường.

Đó là nói về Hữu Vi, còn nói về Vô Vi. Một khi con người Đạo Đức xuống cấp trầm trọng thời tàn phá môi trường sống ghê gớm hơn nữa. Hổn loạn chính trị, trộm cướp dẫy đầy, tệ nạn xã hội xì ke ma tý, Vân.v..

Chúng Ta đang sống trong thế giới Văn Minh hiện đại chúng ta cần hiểu rõ vai trò tốt xấu đều do con người gây ra và cũng chỉ có con người mới giải quyết được vấn đề xã hội làm chủ vai trò xã hội. Chuyển hóa xã hội theo một định hướng mà con người cần phải lựa chọn. Bảo vệ môi trường sống nâng cao Dân trí là việc làm không những cấp bách hạn chế và dập tắt những mầm mống làm hại môi trường phá hoại không khí trong lòng. Phá hoại Đạo Đức truyền thống Ông Cha.

Đất nước chúng Ta đang trong những ngày hồi sinh nhận thức về hữu vi, về Vô Vi. Văn minh Vật Chất đi đôi văn minh Tinh Thần.

Giả sử có một đất nước nào đó, không có sự nhận thức về môi trường sống. Cứ thi nhau làm ô nhiễm không khí, các nhà máy cứu thi nhau sa thải hóa chất độc hại tàn phá môi trường, người dân sử dụng hóa chất độc hại bừa bải. cũng như vứt rác thải vô tội vạ. Cũng như không cần Nhân Cách Sống, sống giả dối, sống lường gạt, say sưa hút chích, trộm cướp, những gì có lợi cho bản thần thời làm, không cần biết thiệt hại đến người khác. Thử hỏi đất nước đó sẽ ra sao?

Một môi trường sống mà nhiều độc hại như vậy chính là xã hội chết, cuộc sống dẫy đầy tai họa chính do con người gây ra.

Trước khi bước vào Văn Hóa Cội Nguồn ít ai không bị rào cản thử thách. Ma bất khảo bất thành đại đạo, đã là trường thi tiến hóa Linh Hồn đương nhiên phải bị khảo đảo. Nếu không nổ lực quyết chí thì không thể nào hội nhập được Văn Hóa Cội Nguồn.

Đón nhận Văn Hóa Cội Nguồn, coi như đón nhận kho báu vũ trụ, đón nhận lí tưởng cao đẹp nhất nhất vũ trụ. Từ nơi Cội Nguồn chúng Ta nhận thấy được Tầng Trời Cõi Trời đầy ngọc ngà châu báu. Cũng như ánh sáng mùa xuân đầy những sắc hoa rộn tiếng chim ca. Tâm Hồn nhẹ bổng như vượt qua cảnh phàm trầm, bước qua cánh cửa luân hồi vào cõi Thiên Đàng cực lạc.

Văn Hóa Cội Nguồn không những là Văn Hóa Siêu Thoát, mà còn là Văn Hóa giải thoát sự thống khổ làm tan biến bao tai họa do chính con người tạo ra. Văn Hóa Cội Nguồn đem lại cho chúng Ta sáng trí sáng lòng, nhìn thấy rõ tương lai con đường mình đi. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đoàn kết làm cho sức mạnh tinh thần Dân Tộc dâng cao. Đồng loạt đứng lên cứu lấy quê hương đất nước khi có quân xâm lược. Đem lại sự sống còn của một Dân Tộc.

Mỗi con người ai cũng có giây phút thiêng liêng của cuộc đời, nhưng họ đã tự bỏ qua, lao vào cuộc sống không lối thoát đầy ngang trái cháng chường.

Đó đâu phải là Tâm trạng của riêng ai, mà là Tâm trạng chung khi đã lạc Nguồn lạc Cội, dù giàu hay nghèo đều mang Tâm trạng nỗi khổ khác nhau. Những phút giây sung sướng khi đã nhận ra điều kỳ diệu trong Văn Hóa Cội Nguồn. Tự đánh dấu đời mình hồi sinh trở lại thành con người mới, hành động mới tỏa sáng Nhân Cách, Đạo Đức sống có ích cho non cho nước.

Văn Hóa Cội Nguồn là con đường Đại Đạo rộng lớn xóa đi ngăn cách cái Ta, xóa đi ngăn cách giai cấp, màu da chủng tộc hòa nhập cùng nhau trên con đường Chủ Nghĩa Đại Đồng. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa khai Dân Trí phục hưng Dân Khí, tạo lên sức mạnh Thần, Thánh của Dân Tộc mang dấu ấn riêng biệt của Dân Tộc có Nguồn Cội như Dân Tộc Việt Nam.

Chủ nghĩa yêu nước luôn gắn liền với Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Khí phách hùng anh bất khuất cũng từ đây dâng cao, tạo lên sức mạnh cuồng phong vũ bão. Làm cho quân thù khiếp sợ. Tà quyền khiếp vía, yêu nước mà mất đi Văn Hóa Cội Nguồn ví như chim Đại Bàng không cánh, như Cọp không có móng vuốt răng nanh, thì loài Cáo Sói làm gì chúng sợ.

Bước chân Ta dù có dài rộng đến đâu, in đấu chân trên khắp nẻo đường đời, cũng không nên quên mất Cội Nguồn lối về quê hương cõi trời.

Trần gian cõi tạm ai ơi
Mãn trần hồn lại siêu sanh về trời
Đó là chân lý ở đời
Hành trang Văn Hóa Ý Trời mang theo

Không có người Cha Mẹ nào chẳng thương con, dù đó là Cha Trời Mẹ Trời cũng thế. Nếu có lòng Hiếu Thuận đối với Cha Trời Mẹ Trời. Cha Trời Mẹ Trời nào bỏ rơi. Pháp Thân Cha Trời Mẹ Trời khắp hư không chỗ nào chẳng có dù chỉ là một niệm nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời. Thời Cha Trời Mẹ Trời che chở, cũng như siêu độ Linh Hồn chúng Ta về các cõi trời, tầng trời.

Sự trở về Cội Nguồn lìa xa cái ác, đem hạt giống Thiên Ý Cha Trời trao cho nhân loại con người, cũng có nghĩa tự mình giải thoát cho mình trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Ai cũng có hành trang mang theo đó là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời làm giàu cho bản thân khi về trời.

Nói tóm lại: Trước khi bước vào Văn Hóa Cội Nguồn, không ít thời nhiều cũng bị chướng ngại rào cản thử thách. Ma bất khảo bất thành đại Đạo. Chướng ngại càng lớn vượt qua được thì quả vị càng cao. Trần gian là cõi trường thi tiến hóa Linh Hồn. Gặp được Văn Hóa Cội Nguồn thời coi như rút ngắn vô lượng lượng ước kiếp tu hành, mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu có công truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn thì Thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Thiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Cũng như làm Vua, Chúa các tầng trời cõi trời.

Những lợi ích quá to lớn như thế đương nhiên Ma, Quỷ sẽ cản đường, bát phong xoay chuyển không cho tiếp cận Văn Hóa Cội Nguồn. Muốn hội nhập Văn Hóa Cội nguồn ý chí quyết tâm chưa đủ, thì cần Niệm Nam Mô A Men cầu nguyện Cha Trời Mẹ Trời phù hộ che chở, mới tiếp cận hội Văn Hóa Cội Nguồn một cách nhanh chóng.

Các bậc hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thường là những bậc giác ngộ cao. Đức Độ lớn tuy không màng đến danh lợi nhưng danh lợi tự đến không ai bằng, không muốn ở đền đài cung điện kỳ quan bảo tháp, nhưng cũng phải ở trong đền đài, cung điện, kỳ quan, bảo tháp. Vì sao lại có chuyện như thế . Vì các Ngài là Bậc Tôn Sư phước trí vô biên có công dìu dắt nhân loại hướng thiện làm lành, có công vì dân vì nước, có công vì Cội vì Nguồn. Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tại thế Phước Đức vô cùng, nên được hưởng phước báo như vậy. Phước Báo tự nhiên. Có công có quả. Không cần tranh giành chi cả, nhưng quyền năng không ai bằng.

Đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tại thế. Niềm vui của các Ngài chính là độ dân, làm cho Quốc Thái dân an không còn khốn khổ. Các Ngài luôn chọn cho mình một hướng đi hành sự theo Thiên Ý. Vùi đầu vào công việc quên hết thời gian. Truyền kinh thuyết giáo không ngừng nghĩ.

Các Ngài ra sức tìm ra nhiều căn bệnh của Linh Hồn. Sáng tạo ra nhiều vị thuốc Văn Hóa những triết lý cao siêu để chữa khỏi. Làm cho Linh Hồn nhân loại được lành mạnh an vui, nhất là siêu thoát về trời. Trong vô số căn bệnh Tâm Linh căn bệnh khó chữa nhất chính là căn bệnh ngu si. Căn bệnh nầy các Ngài tốn rất nhiều công sức nhưng khó chữa khỏi.

Phải nhờ đến những liều thuốc Văn Hóa Văn Hóa Thiên Ý, loại Văn Hóa Cam Lồ tối cao hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện một lần chữa khỏi tất cả căn bệnh Tâm Linh trong đó có căn bệnh ngu si, Căn bệnh khó chữa nhất trong các căn bệnh của Tâm Linh.

Sự sống xa Nguồn lạc Cội dẫn dắt con người sa đọa trong dục lạc đánh mất lương tri trở nên nhu nhược, nhuệ khí hao mòn, Có mấy ai giữ được khí độ anh minh.

Sự khuyết tật của Linh Hồn chính là không giữ được mình lao theo dục lạc xa rời Đạo Đức, Nhân Cách, Tư Cách, Phẩm chất con người. Không có căn duyên để gặp được Văn Hóa Cội Nguồn nên càng lún sâu vào con đường tối tăm. Chờ ngày mãn kiếp trần Linh Hồn liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, theo ác nghiệp do mình gieo ra.

Như chúng ta đã biết Ông Chủ vũ trụ chính là Cha Trời Mẹ Trời. Không ai giàu cho bằng Cha Mẹ Trời. Của cải vật chất vũ trụ do Cha Trời, Mẹ Trời cai quản. Cũng không ai Phước Đức cho bằng Cha Mẹ Trời. Phải nói là vô tận vô biên. Sự giàu có cũng như Phước Đức của Cha Trời Mẹ phải nói là không thể nghĩ bàn. Vì vậy Cha Mẹ Trời muốn ban cho ai Phước Đức, cũng như sự giàu có thì ban. Đại Phú Do Thiên, là như vậy. Nếu chúng ta vì Thiên Ý truyền bá Thiên Ý đương nhiên chúng ta được Cha Mẹ Trời ban phúc lành sống trong cảnh giàu sang là điều tất nhiên không có gì lạ. Cha Trời Mẹ Trời là đấng tối cao quyền lực vô biên, quyền năng vô hạn. Chúng ta làm việc cho Trời đương nhiên chúng ta sẽ có quyền lực tối cao. Thần thông trí huệ vô ngại. Sự trả công Cha Mẹ Trời cho chúng ta chính là ban phúc lành cũng như làm sáng cái trí chúng ta trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Thay thế Cha Mẹ Trời làm chủ vũ trụ. Phải nói là hưởng phước báo không bao giờ hết. Có thể nói là vô tận vô biên.

Lại nữa nếu chúng ta đã hội nhập Cội Nguồn hiểu rõ Cha Trời, Mẹ Trời là Chánh Thân, Chánh Mẫu. Hai Đấng sanh thành ra nhân loại con người, lưu truyền cho đến tận bây giờ. Cha Mẹ chúng ta nơi chốn trần gian chính là giai Phụ. Phụ Thân, Phụ Mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người. Ngôi vị Cha Mẹ trần gian sau Cha Trời, Mẹ Trời.

Theo định luật vũ trụ sự sống ở đời. Cha Mẹ giàu thì con cái hưởng. Chúng ta đã quy hướng về Cội Nguồn, cũng như hội nhập Cội Nguồn. Thì chúng ta chính là con của Cha Trời Mẹ Trời, trở về với Chánh Thân, Chánh Mẫu. Đương nhiên chúng ta thừa hưởng gia tài vũ trụ. Làm chủ các tầng trời cõi trời là điều hiển nhiên không có chi là lạ. Cũng là chuyện bình thường trong lẽ sống Tạo Hóa mà thôi.

(Văn Học Nghị Luận, Văn Hóa Cội Nguồn)

_______________

Văn Học Nghị Luận, là Văn Học cá chép hóa Rồng. Có nghĩa là phải nỗ lực nghiên cứu, tiến hóa Ý Thức, Nhận Thức. Mới trở thành các chép hóa Rồng được. Văn Học Nghị Luận là Văn Học tối cao trong Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Học khai sáng trí tuệ, trở thành những câu hỏi, những đề thi trong các kỳ thi.

CHIA SẺ
Bài viết trướcNền Giáo Dục – Một Công Trình Vĩ Đại
Bài viết tiếp theoQuốc Tổ Hùng Vương Rất Coi Trọng Nền Văn Hóa Giáo Dục
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP